Meer circulair

Duurzaamheid staat bij WML hoog in het vaandel. Vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid proberen we daarbij een stap verder te gaan dan het wettelijk minimum en wat gebruikelijk is bij vergelijkbare organisaties. Ook in 2018 werden op duurzaamheidsgebied goede resultaten bereikt.


Twee eigen windturbines

Op 3 juli verleende de gemeenteraad van Nederweert de vergunning voor de bouw van vier windturbines in Ospeldijk. Twee daarvan worden in gebruik genomen door WML, die daarmee een grote stap zet op weg naar een klimaatneutrale organisatie.

WML werkt bij de bouw van Windpark Ospeldijk nauw samen met de lokale energiecoöperaties Newecoop en Zuidenwind, die de overige twee windturbines gaan exploiteren. In deze coöperaties kunnen omwonenden mee-investeren in het project en ook delen in de opbrengst ervan. Nu begin 2019 de SDE-subsidie is toegekend, kan de bouw van de windturbines worden aanbesteed. Volgens plan gaan ze eind 2020 draaien.

^ terug naar boven

Op weg naar klimaatneutraal

WML wil in 2020 een klimaatneutrale organisatie zijn. Lukt dat? Hoogstwaarschijnlijk wel, al zullen er altijd compenserende maatregelen nodig zijn. Erwin de Bruin, adviseur Strategie & Innovatie bij WML, legt uit waarom.

WML hanteert bij het klimaatneutraal worden het principe van de ‘trias energetica’: eerst streven naar reductie van de CO2-uitstoot, vervolgens zelf duurzame energie opwekken, en als laatste stap duurzame energie inkopen en de resterende uitstoot afkopen met certificaten. Met de twee windturbines in Ospeldijk zet WML alvast een grote stap bij het zelf opwekken van duurzame energie. De windturbines zijn namelijk goed voor circa de helft van de totale elektriciteitsbehoefte voor de productie en distributie van drinkwater in Limburg. Om ook de andere helft zelf op te wekken, kan WML gebruik maken van zon, wind en/of (heel beperkt) waterkracht via de drukverschillen in het leidingnet. De mogelijkheden daarvoor worden verder onderzocht.

De elektriciteitsbehoefte van WML is goed voor circa 70% van de CO2-uitstoot van WML. De resterende 30% is volgens Erwin de Bruin niet, moeilijk of alleen met dure technieken weg te nemen. ‘Het zal bijvoorbeeld langer dan tot 2020 duren voor ons hele wagenpark volledig emissievrij is. Daarnaast gebruiken wij chemicaliën, zoals actief kool bij de zuivering, die bij de productie ervan een CO2-uitstoot veroorzaken. En bij het oppompen van grondwater komen ook lage concentraties van CO2 en methaangas mee, die vervolgens in de lucht vervliegen. Methaan is een 25 keer zo sterk broeikas als CO2. Er zijn technieken om dit gas in CO2 om te zetten, maar die zijn zeer duur.’

Conclusie is dat er altijd een restuitstoot blijft die WML elders moet compenseren door bijvoorbeeld CO2-rechten te kopen, besluit De Bruin. ‘Maar we blijven zoeken naar manieren om de restuitstoot te minimaliseren en zo effectief mogelijke compenserende maatregelen te nemen. Wordt vervolgd dus.’

^ terug naar boven

BREEAM-certificaat voor twee kantoren

Op 23 augustus ontving WML voor twee kantoren een BREEAM-certificaat. Het hoofdkantoor kreeg het certificaat ‘Very Good’ (drie sterren), het kantoor in Linne het certificaat ‘Good’ (twee sterren). BREEAM is een internationaal leidend duurzaamheidscertificaat voor bestaande kantoorgebouwen. WML is het eerste drinkwaterbedrijf in Nederland dat het certificaat heeft behaald voor een bestaand kantoorgebouw. In Limburg staan slechts vier gebouwen met een score ‘Good’ of hoger. Twee daarvan zijn dus van WML.

De hoge scores zijn onder meer te danken aan maatregelen als LED-verlichting binnen en buiten, oplaadpalen voor elektrische auto’s, zonnepanelen, een infiltratiegeul rond het hoofdkantoor, een olieafscheider in Linne en voorzieningen voor fietsers en invaliden.

^ terug naar boven

Reststoffen in hoofdkantoor Apple en gezichtscrème

Bij de productie van drinkwater komen reststoffen vrij. WML streeft met de andere drinkwaterbedrijven in Nederland naar een zo hoogwaardig mogelijk hergebruik daarvan. Dat gebeurt via de gezamenlijke onderneming Aqua Minerals BV. Dit bedrijf zoekt hoogwaardige toepassingen voor de reststoffen, brengt vraag en aanbod bij elkaar en regelt het transport tussen de productielocaties en de afnemer(s). Op deze manier lukt het WML inmiddels om 99% van haar reststoffen om te zetten in een primaire grondstof voor diverse toepassingen.

De twee belangrijkste restproducten zijn waterijzer en calciet korrels. Waterijzer wordt vooral gebruikt in rioolwaterzuiveringsinstallaties. Calciet korrels kennen meerdere toepassingen en in 2018 kwamen er twee bijzondere bij. De korrels van WML zijn afkomstig uit de onthardingsinstallaties IJzeren Kuilen en De Beitel. Ze zijn uitzonderlijk wit en van een hoge en zuivere kwaliteit. Daardoor kunnen ze worden toegepast in de glazen puien van het ‘Spaceship’, het nieuwe en 260.000 m² grote hoofdkantoor van Apple in Californië. Het hierbij gebruikte diamantglas heeft een grote helderheid. Een tweede nieuwe toepassing is die in gezichtscrème. De Circular Face Scrub van het merk Naïf bevat als grondstof de calciet korrels van onder meer WML. Andere producenten gebruiken hiervoor vaak microplastics. Deze worden in de rioolwaterzuivering niet of nauwelijks verwijderd en komen daardoor direct in het milieu terecht.

Uitgangspunt voor WML bij het hergebruik van reststoffen is niet het behalen van een zo hoog mogelijke winst. Doel is het vinden van zo hoogwaardig mogelijke toepassingen, om zo bij te dragen aan het terugdringen van de winning van primaire grondstoffen. Goede ontwikkeling in dit verband was ook dat de calciet korrels van WML in 2018 een zogenaamd GMP+-certificaat behaalden. Dat opent de weg naar toepassing in diervoeding.

^ terug naar boven